Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Daň z nemovitých věcí je jediná daň v České republice, která se platí dopředu. Pondělí 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kdo podává daňové přiznání?

To by neměli zapomenout zejména ti poplatníci, kteří v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku nebo pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, musí také podat daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2021 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.

Pro podání daňového přiznání doporučujeme využít online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. U daně z nemovitých věcí můžete využít nové služby zaslání údajů z posledního přiznání pro předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí, takže nemusíte vyplňovat do daňového přiznání nemovité věci, které jste již v minulosti přiznali. Více na naleznete na tomto odkazu:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Vyuzijte_online_financniho_uradu_a_podejte_danove_priznani_k.pdf.

V případě, že prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu v prosinci roku 2021 a na katastr se podal návrh na vklad nového vlastnického práva do konce roku, je v novém roce dle katastru nemovitostí majitelem stále prodávající. Pokud ale katastr přepíše vlastnické právo již v průběhu ledna, bude poplatníkem kupující a pro daň z nemovitosti není důležitý termín kdy byl proveden zápis, ale právní účinky zápisu.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti je v tomto případě prodloužen, a to až do konce dubna daného roku. Toto prodloužení termínu vychází ze Zákona o dani z nemovitých věcí, čtvrté části (Správa daně z nemovitých věcí) paragraf 13 a odstavec 11.

 

Kdo nepodává daňové přiznání?

Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna průměrné ceny pozemku, také není důvodem pro podání daňového přiznání. 

Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.  

Na portálu MOJE daně je k dispozici celostátní interaktivní vyhledávač koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí.

Více informací naleznete také v Nejčastějších dotazech na dani z nemovitých věcí.

Placení daně z nemovitých věcí.

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 
31. května.
 Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2022 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.

Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Poplatníků, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail nebo platí daň prostřednictvím SIPO, se to netýká.

Jak si placení usnadnit, sobě ušetřit čas a státu poštovní poplatky?

  • Úplně nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPOStačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí > SIPO na webových stránkách Finanční správy.
  • Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí >Zasílání údajů pro placení daně e-mailem na webových stránkách Finanční správy.

V zájmu ochrany zdraví doporučujeme v souvislosti s epidemickou situací zvolit vhodný způsob komunikace se správcem daně. Podrobné informace naleznete ZDE 

 

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně